Čo je to ZENIT ? Informácie nájdete tu (stránka ŠIOV) !

Krajské kolo ZENIT 2017 - 30.11.2017

 

Školské kolo ZENIT 2017 - 18.10.2017

Výsledky nájdete tu

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZENIT 2016
 
 

Účastníci  školského kola ZENIT v elektronike dňa 18.10.2016. Výsledky nájdete tu.

1

Bittner 3D

2

Blažíček 2C

3

Čech 3C

4

Drus 3D

5

Dvorčák 2B

6

Eršek 4A

7

Hušek 2C

8

Hvožďara 2B

9

Ivan 3C

10

Ivančík 3D

11

Ivanovič 1B

12

Král 2C

13

Kramarič 2A

14

Kufel 4A

15

Kunzo 2B

16

Letanovský 3C

17

Machala 3C

18

Mihálik 2B

19

Reguli 2B

20

Sejč 2A

21

Velčický 3D

..................................................

 •  
 • Termíny súťaží ZENIT školskom roku 2016/2017 :

       školské kolo 18.10.2016 utorok

       krajské kolo 01.12.2016 štvrtok

       celoštátne kolo 07.-09.02.2017

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Krajské kolo ZENIT 2014 bolo vo štvrtok 4.12.2014  o 08:00.

Školské kolo ZENIT 2014 bolo v utorok 4.11.2014  od 08:00 do 14:45.

Organizačné pokyny 2014

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ POKYNY

pre zabezpečenie 31.  ročníka súťaže ZENIT v elektronike

vydané dňa 18. júna 2014

 

 

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  číslo 6/2013, ktorou sa mení smernica č.27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  31. ročník súťaže ZENIT v elektronike.

 

V školskom roku 2014/2015 je metodickým, organizačným, technickým a finančným garantom Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave, v súlade so schváleným Štatútom č. 2467/94 zo dňa 11.11.1994. Štátny inštitút odborného vzdelávania a Celoštátna odborná komisia zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov 31. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT.  Súťaž ZENIT v elektronike je národným finále Skills Slovakia medzinárodnej súťaže zručnosti mladých  Euroskills.

 

Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný poriadok súťaží ZENIT v strojárstve, ZENIT v elektronike a programovaní, ktorý zaregistrovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20.8.2010 pod číslom 2010-11030/30509:8-913.

Súťaž ZENIT sa organizačne člení na školské a krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnou súťažou.

 

Termíny súťažných kôl sú záväzné a žiadame o ich dodržanie.

Školské kolá

realizovať

do 6.novembra 2014

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 17.11.2014 realizátorovi krajského kola, ktorého určí príslušný krajský školský úrad.

Krajské kolá

realizovať v celej SR

4.decembra 2014

Výber súťažiacich a ich počet určia krajské hodnotiace komisie na základe zhodnotenia zaslaných riešení zo školského kola.

Zoznam postupujúcich do celoštátneho kola poslať ihneď na Ing. Milena Kollárová,

e-mail:kollarova.milena@gmail.com

telefón: 0918 174 767

Celoštátne kolo

3. až 5. februára 2015

Realizátor:

Stredná odborná škola,Pod  Sokolicami 14,

911 01 Trenčín

 

 

riaditeľ:

Ing. Ľuboš Chochlík

e-mail: sostn@sostn.sk

tel: 032/7432 730

 

 

Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja z každej kategórie!

 

Súťažné kategórie

Predsedníctvo Celoštátnej odbornej komisie ZENIT v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na svojom zasadnutí dňa 11.júna 2014 v Bratislave prehodnotilo a schválilo pre odbor elektronika dve súťažné kategórie A, B a postup hodnotenia:

 • Kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl
 • Kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl

 

Obsah súťaže

Súťaž pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

 

Školské kolo

                V teoretickej časti usporiadateľ pripraví 30 otázok z elektroniky. Otázky musia mať jednoznačnú odpoveď. Na vypracovanie odpovedí sa stanovuje časový limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom, nesprávna 0 bodmi. Spolu môžu za túto časť získať 30 bodov.

 

V praktickej časti súťažiaci:

 1. navrhnú plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizujú na PC pomocou programu ktorý si zvolia, pričom môžu používať aj svoj počítač. Jedinou podmienkou je, aby používaný program bol legálny.

Členovia organizačného výboru podľa materiálnych podmienok rozhodnú o jednom z týchto variantov:

 • prenesenie návrhu z počítača na plošnú dosku a zhotovenie plošného spoja;
 • súťažiaci ručne prekreslia návrh z počítača na plošnú dosku a sami si vyleptajú plošný spoj;
 • súťažiaci ručne prekreslia návrh z počítača na plošnú dosku a usporiadateľ zabezpečí vyleptanie plošného spoja;
 • organizačný výbor poskytne hotový jednotný plošný spoj všetkým súťažiacim, na ktorý osadia súčiastky a návrh plošného spoja podľa predošlých variantov vyhodnotí odborná hodnotiaca komisia samostatne.
 1. Osadia plošný spoj súčiastkami podľa elektronickej schémy.
 2. Zhotovené zapojenie oživia.

 

Pre jednotlivé časti praktickej súťaže sa stanoví časový limit. Organizačný výbor zabezpečí poučenie súťažiacich o bezpečnosti pri práci.

 

Hodnotenie praktickej časti.

 • Návrh plošného spoja maximálne 20 bodov.
 • Funkcia zhotoveného zapojenia maximálne 50 bodov, pričom ak je to možné, odborná hodnotiaca komisia navrhne rozdelenie tohto bodovania podľa čiastkových funkčných celkov súťažného zapojenia.
 • Kvalita spájkovania maximálne 15 bodov.
 • Čistota vyhotovenia maximálne 5 bodov.

 

Za praktickú časť možno získať maximálne 90 bodov. V priebehu praktickej časti môžu súťažiaci používať katalógovú literatúru.

 

Do krajského kola súťaže postupujú víťazi z každej kategórie, teda víťaz z kategórie A a víťaz z kategórie B.

 

Krajské kolo

 

                Teoretická a praktická časť súťaže ako i kritéria hodnotenia sú rovnaké ako v školskom kole. Obtiažnosť úloh je úmerne náročnejšia ako v školských kolách.

                Dátum konania krajského kola je rovnaký pre všetky kraje v Slovenskej republike. Zadanie teoretickej i praktickej časti pripraví Celoštátna odborná komisia. Zariadenie praktického zadania bude obsahovať programovateľný obvod vo forme mikrokontroléra.

 

 

Do celoštátneho kola súťaže postupujú víťazi krajského kola súťaže, teda dvaja súťažiaci umiestnení na 1. a 2. mieste  v kategórii A, a dvaja súťažiaci umiestení na 1. a 2. mieste v kategórie B.

 

 

 

 

 

 

Celoštátne kolo.

Súťaž pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

 

Teoretická časť

V teoretickej časti súťažiaci:

 1. vypracujú odpovede na súbor 30 otázok z elektroniky. Otázky musia mať jednoznačnú odpoveď. Správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom, za nesprávnu odpoveď 0 bodov. Po dohode organizačného výboru môže mať časť otázok rozdielnu obtiažnosť pre kategóriu A a B,
 2. vyriešia slovne zadaný problém (typu navrhnite obvod, ktorý...) a/alebo súťažiaci vypočítajú hodnoty vybraných komponentov podľa požadovanej funkcie v pripravenom obvode. Otázka má otestovať schopnosť porozumieť zadaniu, úroveň znalostí a kreativitu súťažiacich. Otázka nemusí mať jednoznačné riešenie. Odpoveď sa hodnotí podľa kompletnosti, správnosti a funkčnosti maximálne 10 bodmi.

Na vypracovanie odpovedí sa stanovuje časový limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Spolu môžu za túto časť získať 40 bodov.

 

Praktická časť kategória A: programovanie

 

V tejto časti súťažiaci:

 1. upravia/doplnia funkcionalitu vzorového programu pre zariadenie podľa zadania. Organizačný výbor poskytne skeleton programu s pripravenými I/O rutinami predkompilovaný na konkrétny mikrokontrolér. Súťažiaci doplnia špecifickú aplikačnú časť podľa slovného zadania.

Preferovaný mikrokontrolér je z rodiny 8-bitových čipov Atmel AVR s vývojovým prostredím AVR studio (voľne dostupné z internetu). Preferovaný programovací jazyk je C, alebo assembler. Organizátori s predstihom oznámia súťažiacim typ mikrokontroléra a zapojenie vývojovej dosky. Usporiadateľ na dobu trvania súťaže zabezpečí vhodné počítače s nainštalovaným vývojovým prostredím, programátor a vývojové kity. Súťažiaci môžu používať spoj počítač.

Na vypracovanie úlohy sa stanovuje časový limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Hodnotí sa funkčnosť riešenia a kvalita prevedenia programu. Za túto časť môžu súťažiaci získať maximálne 20 bodov.

 

Praktická časť kategória B: vstupný test do praktickej časti

Vzhľadom na to, že programovanie sa v prvých ročníkoch ešte nevyučuje,  je úloha „programovanie“ pre kategóriu B (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl) nahradené vstupným testom do praktickej časti. V tejto časti súťažiaci:

 1. odhalia chyby zakomponované do schémy elektronického obvodu alebo zariadenia, a/alebo analyzujú a popíšu funkciu prezentovaného elektronického obvodu.

Na vypracovanie úlohy sa stanovuje časový limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Hodnotí sa úspešnosť identifikácie chýb a presnosť popisu funkcie zariadenia. Za túto časť môžu súťažiaci získať maximálne 20 bodov.

V prípade záujmu si môže súťažiaci z kategórie B vybrať praktickú časť programovanie. Zmenu musí oznámiť pred začiatkom súťaže.

 

Praktická časť kategória A aj B: elektronika

V praktickej časti súťažiaci navrhnú, zrealizujú, osadia a oživia plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu.

 1. Súťažiaci návrh realizujú na PC pomocou programu, ktorý si zvolia, pričom môžu používať aj svoj počítač. Jedinou podmienkou je, aby používaný program bol legálny. Preferovaný návrhový systém je Eagle (študentská verzia je voľne dostupná na internete).
 2. Súťažiaci prenesú návrh z počítača na plošnú dosku ručne alebo fotocestou. Dosku vyleptajú.
 3. Súťažiaci osadia plošný spoj súčiastkami podľa elektronickej schémy.
 4. Zhotovené zapojenie oživia.

Usporiadateľ na dobu konania súťaže zabezpečí vhodné počítače s nainštalovanou študentskou verziou programu Eagle, laserovú tlačiareň na prenos návrhu na fóliu, plošný spoj s nanesenou fotocitlivou vrstvou, osvitku a procesné chemikálie na vyvolanie a vyleptanie plošného spoja. Súťažiaci si zabezpečia spotrebný materiál (fólie, pauzák a pod.) a ostatné náradie/nástroje potrebné na výrobu plošného spoja podľa ich zvykov (žehlička, vŕtačka, nožnice a pod.).

Pre jednotlivé časti praktickej súťaže sa stanoví časový limit.

 

Hodnotenie praktickej časti

 • Návrh plošného spoja maximálne 20 bodov.
 • Funkcia zhotoveného zapojenia maximálne 40 bodov, pričom odborná hodnotiaca komisia navrhne rozdelenie tohto bodovania podľa čiastkových funkčných celkov súťažného zapojenia.
 • Kvalita spájkovania maximálne 15 bodov.
 • Čistota vyhotovenia maximálne 5 bodov.

 

Za praktickú časť možno získať maximálne 80 bodov. V priebehu praktickej časti môžu súťažiaci používať katalógovú  literatúru. Organizačný výbor zabezpečí poučenie súťažiacich o bezpečnosti pri práci.

Pedagogický dozor nesmie počas trvania teoretickej ani praktickej časti nijak interagovať so súťažiacimi.  V prípade porušenia hodnotiaca komisia dotyčnému súťažiacemu odpočíta 10 bodov za každý takýto incident.

 

Hodnotenie

V jednotlivých kolách poradie súťažiacich jednotlivých kategórií určia členovia príslušných odborných hodnotiacich komisií. Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhoduje čas odovzdania vyhotoveného zapojenia obvodov. Všetci súťažiaci získajú účastnícke certifikáty.

 

Víťazi (prví traja v každej kategórii celoštátneho kola) dostanú diplomy a ocenenia, ktoré zabezpečí Štátny inštitút odborného vzdelávania a partneri celoštátneho kola. Z najlepšie umiestnených súťažiacich bude vytvorený prípravný národný tím Skills Slovakia v odbore Elektrotechnik.

Ing. Ivan Stankovský, CSc.

riaditeľ ŠIOV