Maturanti

Pokyny pre maturantov v školskom roku2017/2018. 

V školskom roku 2017/2018 bude praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky organizovaná na SPŠE dvomi spôsobmi:

1.      Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy – jej časové rozpätie je 8 hodín, prebieha v elektrotechnických laboratóriách, laboratóriách výpočtovej techniky a dielňach praxe. Výstupom riešenia zadaných úloh je písomná a realizačná časť v primeranom rozsahu.

2.      Obhajoba vlastného projektu – práca obsahuje písomnú časť v rozsahu najmenej 20 strán textu , vrátane schém a obrázkov, konštrukčných výkresov v prílohe. Výsledkom práce je i funkčný výrobok zodpovedajúci priloženej dokumentácii, ktorý spĺňa predpísané zadané parametre a je spracovaný na primeranej úrovni.

 

Na príslušnú formu PČOZ podľa bodu 1 alebo 2 je potrebné sa prihlásiť záväzne do 29.9.2017 u vedúcej PK ELE .

 

Harmonogram PČOZ MS pripraví vedenie SPŠE v mesiaci  máj 2018.

 

Pre PČOZ formou obhajoby vlastného projektu je potrebné dodržiavať nasledovný časový harmonogram:

 

4.9 -29.9.2017            - prihlasovanie sa na OVP vedúcej PK ELE

1.10 – 15.10.2017       - technické konzultácie žiakov s vedúcimi prác ohľadom príprav na realizáciu zariadenia, schválenie a podpísanie tém zadaní projektov riaditeľom školy, vedúcimi PK a príslušnými vedúcimi prác

 

Jednotlivé konzultácie prebiehajú len s fyzicky prítomným výrobkom

( nie fotografiami ani videom).

I. konzultácia

do 15.12.2017            - kontrola rozpracovanosti dosiek plošných spojov, mechanického usporiadania zariadenia – plošné spoje by mal mať plne osadené, skrinky pripravené na montáž elektroniky

 

 

II. konzultácia

do 31.1.2018                  - kontrola elektrického stavu zariadenia – elektronika by mala byť plne funkčná, skrinka zariadenia môže byť ešte nedokončená, nemala by však už mať predpoklad  na zásadné zmeny.

 

19.3.2018                                       ŠKOLSKÉ KOLO SOČ

- hodnotenie stavu zariadenia, ktoré je súčasťou záverečnej obhajoby ( výrobok musí byť funkčný na základe zadania, prípadné merania je možné vykonať neskôr. Akékoľvek úpravy zariadenia v prípade jeho nefunkčnosti či neúplnosti zadania nebudú pri ústnej obhajobe v máji 2018 dodatočne ohodnotené ).

 

III. konzultácia

do 6.4.2018                - predbežne spracovanú písomnú časť projektu je potrebné zaslať na mailovú adresu vedúceho práce

 

13.4.2018                    - odovzdanie písomnej časti práce vo viazanej forme (2 exempláre –  1 x originál a 1 x kópia), spracovanú podľa pokynov vedúcich prác, spolu s nameranými parametrami na zostavenom zariadení

 

16.4 – 27.5.2018         - spracovávanie odborných posudkov na predložené projekty vedúcimi prác s hodnotením v zmysle priložených kritérií, ktoré doplní riaditeľstvo SPŠE k termínu spracovávania posudkov

 

7.5 – 11.5.2018           - PČOZ MS 2018 zvolenou formou

 

 

Uvedený harmonogram je záväzný predpis vzhľadom na organizačné zvládnutie PČOZ na SPŠE. Konkrétne termíny kontrol je možné stanoviť aj individuálnou dohodou žiaka a vedúceho práce. V prípade nepravidelných a nedostatočných návštev žiaka však žiak berie na vedomie, že vedúci práce nemusí byť vždy k dispozícii tým žiakom, ktorí nepracovali systematicky. Nepravidelnosť práce a jej nedostatočná intenzita  je následne zohľadňovaná v bodovom hodnotení práce, s ktorým žiak pristupuje na PČOZ MS 2018.  Prebratie tohto harmonogramu potvrdzujú písomne svojím podpisom v prílohe.

 

 

 

V Bratislave dňa 19. septembra 2017.                                                          Ing. Jana Vargová            

             Vedúca PK ELE        

      

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Informácie pre maturantov v šk. roku 2016/2017 :

 

 

Pre PČOZ formou obhajoby vlastného projektu je potrebné dodržiavať nasledovný časový harmonogram :

 

5.9 -30.9.2016             - dobrovoľné prihlasovanie sa na OVP vedúcej PK ELE a PK VYT

30.9. 2016                  - uzatvenie procesu prihlasovania sa na PČOZ

1.10 – 15.10.2016       - technické konzultácie žiakov s vedúcimi prác ohľadom príprav na realizáciu zariadenia, schválenie      a podpísanie tém zadaní projektov riaditeľom školy, vedúcimi PK a príslušnými vedúcimi prác

 

I. konzultácia

do 20.12.2016            - kontrola rozpracovanosti dosiek plošných spojov, mechanického usporiadania zariadenia – plošné spoje by mal mať plne osadené, skrinky pripravené na montáž elektroniky

II. konzultácia

do 24.2.2017                  - kontrola elektrického stavu zariadenia – elektronika by mala byť plne funkčná, skrinka zariadenia môže byť ešte nedokončená, nemala by však už mať predpoklad  na zásadné zmeny. Odporúča sa účasť  na školskom kole SOČ.

06.03.2016                   ŠKOLSKÉ KOLO SOČ

                                   III. konzultácia

do 3.4.2017                - kontrola plne funkčného zariadenia, predbežne spracovaná písomná časť projektu k nahliadnutiu

21.4.2017                    - odovzdanie písomnej časti práce vo viazanej forme (2 exempláre –  1 x originál a 1 x kópia), spracovanú podľa pokynov vedúcich prác, spolu s nameranými parametrami na zostavenom zariadení,  zariadenie funkčné, zabudované v skrinke. Sú ešte predpoklady na drobné, dizajnové  úpravy, nie však podstatné zmeny

24.4 – 5.5.2017           - spracovávanie odborných posudkov na predložené projekty vedúcimi prác s hodnotením v zmysle priložených kritérií, ktoré doplní riaditeľstvo SPŠE k termínu spracovávania posudkov

15.5 – 19.5.2017         - PČOZ MS 2017 zvolenou formou